Πρόταση στις Βρυξέλες για τα μονοπάτια της Χίου

0

Με στόχο την ανάπτυξη του εναλλακτικού – θεματικού τουρισμού με έμφαση στις πεζοπορικές διαδρομές για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με 3 ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις και την ΜΚΟ «Αντιγόνη» κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης απευθείας από τις Βρυξέλες.

Από την πεζοπορία του 8ου Δημοτικού στις Αμάδες

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις από την Γερμανία, τη Σερβία, την Ουγγαρία καθώς και την ΜΚΟ «Αντιγόνη» κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο «Πολίτες για την Ευρώπη» στον Άξονα 2: Democratic engagement and civic participation – Civil society projects, με στόχο την ενίσχυση συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την περιβαλλοντική προστασία και τον δημοκρατικό διάλογο.

Με το προτεινόμενο έργο δημιουργείται δίκτυο μεταξύ των συμμετεχόντων με σκοπό τον προγραμματισμό κοινών δράσεων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη του εναλλακτικού – θεματικού τουρισμού με έμφαση στις πεζοπορικές διαδρομές για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι δυνατή η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού μέσω της εκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης ενεργών ομάδων και εθελοντών από 3 διαφορετικές χώρες. Έμφαση θα δοθεί στην διάνοιξη μονοπατιών απόλαυσης της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς έχοντας ως επιδιωκόμενους στόχους

  • την ευαισθητοποίηση-εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών
  • την άμεση ενεργοποίηση τους στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος
  • την συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων
  • την ανάπτυξη δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών – εκπαίδευσης τοπικά και διακρατικά
  • την ενίσχυση της οικονομίας των περιοχών παρέμβασης μέσα από την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα περιλαμβάνει τρία στάδια κατά την διάρκεια των οποίων, μεταξύ άλλων, θα συγκροτηθεί θεματικό δίκτυο ομάδων, εθελοντών και φορέων σε κάθε συμμετέχοντα φορέα, θα ακολουθήσει η εκπαίδευση των συντονιστών του δικτύου, και θα γίνουν κοινές δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του δικτύου και την ανταλλαγή εμπειριών. Παράλληλα θα δημιουργηθεί τρίγλωσσος οδηγός για τις πεζοπορικές διαδρομές.

Οι περισσότερες δράσεις του προτεινόμενου έργου υλοποιούνται στη Χίο δεδομένου ότι ο Δήμος μας ανέλαβε την πρωτοβουλία για την υποβολή της πρότασης στο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ας σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Χίου υποβάλει σχετική πρόταση για απευθείας χρηματοδότηση από Βρυξέλλες στο εν λόγω χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Άφησε σχόλιο