Έκθεση-κόλαφος για την αγορά 2 κτιρίων από την «Βιβλιοθήκη Κοραή»

0

Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου κάνει λόγο για αδιαφανείς και αδικαιολόγητες κινήσεις που ζημίωσαν το δημόσιο και στέλνει την υπόθεση στην Εισαγγελία Εφετών Εγκλημάτων Διαφθοράς

Φωτογραφία: Σιδερής Λοΐζος

Λαβράκια έβγαλε η έρευνα που διενεργήθηκε από κλιμάκιο Ειδικών Επιθεωρητών μετά από εντολή της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) Μαρία Παπασπύρου στην Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αυτά δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση για το 2017 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η αγορά δύο κτιρίων για την κτιριακή επέκταση της Βιβλιοθήκης έκρυβε ατασθαλίες, με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας να χαρακτηρίζονται «ιδιαιτέρως μεροληπτικές και εμπεριέχουσες χαριστικούς όρους υπέρ της πωλήτριας».

Σύμφωνα πάντα με τη ΓΕΔΔ, η αγορά των 2 κτιρίων δεν ήταν αναγκαία, ενώ ακόμα και μετά την υποτιθέμενη επισκευή τους, τα κτίρια κρίνονται «ανεπαρκή […] που ακόμη και σήμερα είναι ακατάλληλα προς χρήση και συνεπώς το εκταμιευθέν ποσό δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προοριζόταν». Σημειώνεται ότι για την αγορά των κτιρίων και την επισκευή τους δαπανήθηκαν 420.000 ευρώ.

Η υπόθεση της αγοράς των 2 ακινήτων, αφορά κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2012-2015, με την έκθεση να σημειώνει ότι στην «μεθοδευμένη αγοραπωλησία» εμπλέκονται, εκτός από μέλη της τότε Διοίκησης της Βιβλιοθήκης Κοραή και στελέχη του Υπουργείου Παιδείας.

Αναλυτικά η έκθεση της ΓΕΔΔ

Με εντολή της ΓΕΔΔ διενεργήθηκε από κλιμάκιο Ειδικών Επιθεωρητών έλεγχος τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής». Η έκθεση, μεταξύ άλλων, επικεντρώθηκε στην αγορά δύο κτιρίων για την κτιριακή επέκταση της Βιβλιοθήκης και επί του θέματος αυτού κατέληξε στα κάτωθι:

Συγκεκριμένα στελέχη και αξιωματούχοι του ΥΠΕΠΘ και της ΚΔΙΒ ενεργώντας από κοινού και εναρμονισμένα μεθόδευσαν από το 2012 και εξής, σταδιακά την ένταξη στο ΠΔΕ αρχικώς της απευθείας αγοράς και κατόπιν της επισκευής δύο γειτνιαζόντων με τη Βιβλιοθήκη κτιρίων, που ευρίσκοντο σε κακή και ερειπιώδη κατάσταση, με την επίκληση της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών της Βιβλιοθήκης. Και τούτο, ενώ υπήρχε ήδη ενταγμένο στο ΠΔΕ από το έτος 2006 έργο που κάλυπτε τις στεγαστικές ανάγκες με την ενοποίηση του Κύριου κτιρίου της ΚΔΙΒ με το εφαπτόμενο αυτού ακίνητο παλαιού Παρθεναγωγείου, που είχε παραχωρηθεί από τον οικείο Δήμο και ανήκε στην ΚΔΙΒ.

Κατά συνέπεια, δεν υφίστατο ανάγκη επιπλέον δαπάνης (έστω και στο πλαίσιο των πιστώσεων του Κυρίως Έργου) για την αγορά γειτονικών (όχι εφαπτόμενων) κτιρίων, των οποίων μάλιστα δεν είχε εξασφαλισθεί – η κατόπιν ώριμων μελετών – ανακατασκευή και αξιοποίηση.

Με την επίκληση ότι στο κόστος αγοράς εμπεριεχόταν και η αποκατάσταση των κτιρίων υπερκεράστηκαν οι αντιρρήσεις του ΓΛΚ, αναφορικά με την συνυπογραφή της ΚΥΑ έγκρισης απευθείας αγοράς των νέων κτιρίων. Η ως άνω επίκληση ήταν αναληθής, καθόσον: α) δεν υπήρχε συγκεκριμένη μελέτη και άρα κοστολόγηση για την αποκατάσταση/ανακατασκευή των νέων κτιρίων, β) εκ του αποτελέσματος διεφάνη ότι η επιλογή για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας αποδοχής εκτέλεσης των εργασιών από τον ίδιο τον πωλητή μέχρι του ύψους των 120.000€ κατά καταστρατήγηση των περί δημοσίων έργων διατάξεων δεν εξήρκησε για την αποκατάσταση.

Λόγω της μη εφαρμογής των διατάξεων περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και της ανυπαρξίας των προβλέψεων αυτής (μελέτες, τεχνικές περιγραφές, προϋπολογισμοί εργασιών, επίβλεψη κλπ), επετράπη από το ΥΠΕΠΘ και την ΚΔΙΒ η ανάλωση του κονδυλίου των 120.000€ να γίνει από την πωλήτρια με αδιαφανή και ατελέσφορο τρόπο.

Επιπλέον, οι ανωτέρω μεθοδεύσεις οδήγησαν στο να μην μπορούν να κοστολογηθούν οι εργασίες που εκτελέσθηκαν (ανυπαρξία επιμετρήσεων κλπ που να πιστοποιούν το είδος και την έκτασή τους), ενώ με την επίκληση αλλαγής μελετών για βέλτιστη χρήση των νέων εγκαταστάσεων, μέσω αλλαγής χρήσης, καλύφθηκε «νομιμοφανώς» η μη εκτέλεση από την πωλήτρια συμβατικών εργασιών.

Οι συμβάσεις αγοραπωλησίας μεταξύ ΚΔΙΒ και πωλήτριας κρίνονται ως ιδιαιτέρως μεροληπτικές και εμπεριέχουσες χαριστικούς όρους υπέρ της πωλήτριας καθόσον: 1)δεν προέβλεπαν ποινικές ρήτρες σε βάρος του πωλητή για μη έγκαιρη ή άρτια εκτέλεση. 2)Οι εργασίες επισκευής/κατεδάφισης, αν και αφορούσαν δημόσιο έργο, εντούτοις συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν από την ίδια την πωλήτρια, κατά 58 καταστρατήγηση των διατάξεων περί δημόσιων έργων και μελετών, ενώ παράλληλα, 3) δεν υπήρχε επίσημος ορισμός επιβλέποντος μηχανικού – παρά μόνο εθελοντική εποπτεία από μηχανικό του ΥΠΕΠΘ – καίτοι προεβλέπετο συμβατικά, ενώ παράλληλα 4) δεν υπήρχαν επιτροπές παραλαβής εργασιών εκ μέρους της ΚΔΙΒ ή του ΥΠΕΘ. Κατά συνέπεια, ποσό ύψους 120.000€ το οποίο συνιστούσε δημόσιο χρήμα, χορηγήθηκε για ανάλωση, κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του ίδιου του πωλητή.

Το αποτέλεσμα της ανωτέρω ακολουθηθείσας διαδικασίας ήταν: α) να εκταμιευτούν συνολικά 300.000€ για την αγορά δύο κτιρίων σε ερειπωμένη το μεν και κακή το δε, κατάσταση που γειτνίαζαν με την ΚΔΙΒ, β) να αδρανοποιηθεί το ήδη ενταγμένο από το 2006 έργο της ενοποίησης του Κύριου κτιρίου με το εφαπτόμενο αυτού Παρθεναγωγείο, και γ) να εκταμιευθούν επιπλέον 120.000€ για την ανακατασκευή/αποκατάσταση των νέων κτιρίων. Παρά το γεγονός ότι ο πωλητής εισέπραξε το σύνολο του τιμήματος, εντούτοις δεν εκπλήρωσε είτε το σύνολο είτε το άρτιο των συμβατικώς ανειλημμένων εργασιών, με συνέπεια τα δύο κτίρια να είναι ακατάλληλα προς χρήση (το ένα πλήρως ερειπωμένο προς κατεδάφιση και το έτερο χρήζει σημαντικών επισκευών και εργασιών αποκατάστασης).

Με όμοιες μεθοδεύσεις ανατέθηκαν μέσω ΤΔΕ παρανόμως στην ΚΔΙΒ καθήκοντα δ/νουσας Υπηρεσίας, παρά το ότι δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, με συνέπεια η ΚΔΙΒ να αποπειραθεί να εκταμιευθούν έτι 270.000€ σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με την επίκληση της ανάγκης επιπλέον εργασιών στα νέα κτίρια που υποτίθεται ότι θα ολοκληρώνονταν με τη συνδρομή εφοπλιστικού παράγοντα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν παρασχεθεί υποστηρικτικά στοιχεία.

Συνεπώς, εκταμιεύθηκαν συνολικά 420.000€, κατ΄ουσίαν για την απόκτηση δύο μη επαρκών τελικώς κτιρίων, για την εκπλήρωση του σκοπού που προορίζονταν, χωρίς να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες της ΚΔΙΒ και προπαντός χωρίς να παραχθεί ένα άρτιο και λειτουργικό έργο. Δηλαδή αποκτήθηκαν δυο ανεπαρκή κτίρια που ακόμη και σήμερα είναι ακατάλληλα προς χρήση και συνεπώς το εκταμιευθέν ποσό δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προοριζόταν.

Η Έκθεση απεστάλη στον αρμόδιο Υπουργό για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών και στην Εισαγγελία Εφετών Εγκλημάτων Διαφθοράς.

Άφησε σχόλιο