Αυτά έχετε υποχρέωση κ. Πρόεδρε της ΔΕΥΑΧ

0

του Δημήτρη Τσούχλη

Η χθεσινή ανακοίνωση της ΔΕΥΑΧ λειτουργεί για ακόμα μια φορά αποπροσανατολιστικά.  Η προσφιλή τακτική  του ήξεις αφίξεις δεν λέγεται πληροφόρηση για όλους εμάς που αγοράζουμε πόσιμο νερό. Ως χρήστες νερού εμείς και εσείς ως διαχειριστές του έχετε συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες σε κάθε περίπτωση οφείλεται να τηρείτε και να σέβεστε.

Επαναφέρω δύο  απλά και συγκεκριμένα ερωτήματα

 • Ποιο είναι το πρόγραμμα αναλύσεων της ΔΕΥΑΧ για το 2012 και ποια είναι τα στοιχεία της ποιότητας του νερού (α) σε βαρέα μέταλλα, (β) νιτρικά (γ) ιχνοστοιχεία?
 • Ποια είναι τα σημεία δειγματοληψίας?

Και για να  μη συζητάμε στον αέρα –δλδ να λειτουργούμε κατά την βούληση, επιθυμία, επικοινωνιακές τακτικές-  θέτω υπόψη σας τα ακόλουθα:

Οι υποχρεώσεις σας ορίζονται από:

 • Την Υ2/οικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) για την <ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης> σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83 /ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β/14.8.01)
 • Την Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β 379Β) υγειονομική Διάταξη <περί ποιότητας πόσιμου νερού> σε εναρμόνιση οδηγίας 80/778/ΕΟΚ η οποία αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, στη συχνότητα των δειγματοληψιών και στις υποχρεώσεις των υπεύθυνου (για τη σύνταξη των τριετών εκθέσεων ποιότητας πόσιμου νερού για τα έτη 2002 και 2003).
 • Την Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους.
 • Την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού ύδρευσης.
 • Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τβ/24.2.65) Υγ. Διάταξη, στην οποία προβλέπονται αποστάσεις ασφάλειας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης λυμάτων.
 • Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης.

Επιπλέον λάβετε υπόψη ότι οι υποχρεώσεις σας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχετε σε εμάς  είναι οι παρακάτω:

Οι Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και υποχρεούνται:

 • Να θέτουν στην διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά στην εκλογή της πηγής υδροληψίας, και την μελέτη κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό.
 • Να γνωστοποιούν αμέσως στην Δ/νση Υγείας της Ν.Α. κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του.
 • Να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των οικείων Υπηρεσιών υγείας.
 • Να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων.
 • Να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολοκλήρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας.

Επιπλέον, επισημαίνω ότι στις υποχρεώσεις σας ορίζονται μεταξύ άλλων και οι ανώτατες τιμές των παραμέτρων ποιοτικής ανάλυσης οι οποίες είναι αυστηρότατα καθορισμένες και οποιαδήποτε υπέρβαση τους πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό. 

Το δικαίωμα όλων εμάς ως χρήστες για πρόσβαση στα στοιχεία των αναλύσεων που πραγματοποιείται  προκύπτει από: 

 • Την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου
 • Τη Σύμβαση Άαρχους καθώς κυρώθηκε με τον νόμο υπ’ αριθμόν 3422/2005 (ΦΕΚ Α303) και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος
 • Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπου η πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα και τη χορήγηση αντιγράφων εγγράφων, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.2690 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/9-3-1999), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2880 (ΦΕΚ 9/ τ. Α΄, 30-1-2001) και αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3230 (ΦΕΚ 44/ τ. Α΄,11-2-2004).

Διδάκτορας τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου

Άφησε σχόλιο